Жаңалықтар

Іздеу

«Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ 2018 жылдың қаңтар айында азаматша А.Ахметжанованың өтініші бойынша «Зайсан орман шаруашылығы» КММ басшыларына қатысты қызметтік тергеу жүргізді. 

Қызметтік тергеу барысында комиссиялык тексеру Қаратал орманшылыгының аумагында мемлскетке жалпы сомасы 1 848 810 теңгеге ірі шығын келтірумен 250 м.З көлеміндегі мемлекеттік орман қоры ағаштарын заңсыз кесу жэне ұрлау бойынша көптеген фактілерін аныктады. Тексеру мемлекеттік орман қорының көптеген учаскелерінде заңсыз ағаш кесу болганы туралы өтініште корсетілген мәліметтерді растады. Сонымен коса, тексеру өтініш берушінін заңсыз агаш кесу орындарын тамырды түбінен кесу және тогіыракпен, шөппен жабу және т.б. арқылы жасырып бүркемелегені туралы дәлелдерін анықтап растады. Қызметтік тергеу кезінде таулы жерлердегі калың қар жамылгысы және өту қиын болғандыктан өтініште көрсетілген заңсыз агаш кесілгені туралы учаскелердің бір бөлігін (Шаган оба мекені) тексеру мүмкіндігі болмады. Қазіргі уақытта орман шаруашылыгы мекемесінің өзі А.Ахмегжанованың өтініші бойынша көрсетілген жерлерді тексеріп, қылкан түқымды агаштардыц заңсыз кесілгені және ұрланганы туралы косымша 6 фактіні анықтап, растады. Ағаштардың заңсыз кесіліп және ұрланғаны туралы материалдар құкық коргау органдарына жолданды.

Қызметтік тергеу барысында сондай-ақ көптеген бухгалтерлік есеп пен қаржылық тәртіптің бұзылгандыгы да аныкгалды: іссапар кұжаттарын рәсімдеу, колданыстагы нормативтік-құкықтык актілерінің талаптарын өрескел бұзумен жолсапар парактарыи жазу, кызметтік көліктің пайдаланылуына бақылаудың болмауы, жолсапар парактарын есепке алу журналдарына жалғдн және қосып жазу арқылы нормативтерді бүзумен ЖЖМ күмэнді шығындау фактілері, ЖЖМ талондарын беру, 2017 жылы мемлекетке залал келтірумен ЖЖМ-ді негізсіз шыгынға жазу, бүларды аудиторлық тексеру растады. № 8 журнал-ордерге жэне коса берілген аванстык есепке сэйкес «Зайсан орман шаруашылыгы» КММ директоры Т.Т. Айтымбетов 03.02.2017-08.02.2017 жж. аралығында ақылы көрсетілетін қызметтер жоспарын тапсыру үшін Өскемен қаласына іссапарда болган, іссапар куәлігі белгіленіп, 18152 тенге сома есептелген. Мемлекеттік мекемеде іссапар бүйрыгы 2017 жылгы 3 ақпанда № 18-нөмірмен директор орынбасарына, бас бухгалтерге, экономиске УАЗ 363А8 автомобилін көрсетумен шыгарылган, бірак жүргізушінің аты-жөні көрсетілмеген, сондай-ақ жүргізушіге берілетін іссапар куэлігі жок. Жогары тұрган баскарманың директордың іссапары туралы бұйрығы жок. Вас бухгалтердің тексеруге берген № 23 жолсапар парағы 30.01.2017-06.02.2017 жж. аралыгына берілген, яғни іссапар кезінде (06.02.2017-

  1. 02.2017жж. аралығында) жолсапар парағы жарамсыз болған. 06.02.2017-
  2. 02.2017жж. аралығына жарамды жске жолсапар парағы берілмеген. Мекеме директоры Т.Т. Айтымбетов пен директор орынбасары Д.Т.Қанатбаевтың арнайы автокөлік кұралын тиімсіз пайдапанғаны, 2017 жылдың акпан айында УАЗ 363А8 (шағын өрт сөндіру кешені) кызметтік автокөліғін Зайсан-Өскемен калалары жолында төцкерумен жол-көлік окиғасын жасағаны туралы өтініш те расталды. Осы оқиғаны Т.Т. Айтымбетов пен Д.Т.Қанатбаев кұкык қорғау органдарымен коса ІПҚО табиғи ресурстар және ТР басқармасынан да жасырған.Төңкерілу нәтижесінде мемлекеттік автокөлік катты зақымдалған. Зақым казіргі уақытка дейін толығымен жөнделмеген, нәтижесінде 2016 жылы ғана бюджеттік қаражатка мақсаты бойынша пайдалану үшін алынған автокөлік кұралы - шағын өрт сөндіру кешені мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз болып калды. Мекеме колданыстағы заңнама талаптарына сәйкес шығынның орнын толтыру шараларын қабылдайтын болады.

Қызметтік тергеу нәтижелері бойынша КММ директоры Т.Т. Айтымбетов Казахстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес баскарма басшысының бұйрығымен атқаратын қызметінен босатылды. Орман шаруашылығы мекемесінің барлык кінэлі тұлғалары, кызметкерлері жоғарыда керсетілген бұзушылыктарды жібергені үшін қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Атап айтсақ, жүйелі және орескел бүзушылықтарға жол бергені үшін аткаратын лауазымынан томенгі лауазымға тағайындаумен орман қорғау инженері А. Ескендиров, Қаратал орманшылык басшысы Е. Бастаубаев, орманшылық басшысының көмекшісі Ж. Елегенов, орман шебері А. Нурпейсов лауазымдарынан босатылды және басқа кінәлі лауазымды түлғалар мен қызметкерлер түрлі тәртіптік жауапкершіліктерге тартылды.

Аталған орман шаруашылығы мекемесінде корғалатын мемлекеттік орман қорының аумағынан орман материалдарын заңсыз кесу мен ұрлауға байланысты жүйелі жоне өрескел қылмыстарды, бүзушылыктарды талдау кылмыс жасаудың мына себептерін көрсетіп дәлелдейді:

-  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бүрынғы директорының міндетіне жауапкерсіздігі;

-  басшылық тарапынан қоластындағы қызметкерлердің жұмысына дұрыс бақылаудың болмауы, яғни тиісті атқарушылық және еңбек тортібінің болмауы;

басшылық тарапынан лауазымды тұлғалардың бұзушылықтарына кінәлілердің жауапкершіліктерін қарастыру жөнінде уактылы шаралар кабылдамауы. осылардың салдарынан кызметкерлерде бұзушылық үшін жауапкерсіздік сезімі, сеніп тапсырылған орманнын, мемлекеттік мүліктің сақталу жағдайына жауаикерсіздікпеи қарау қалыптасады;

-     мекемеде тиісті қаржылық және есептік-бухгалтерлік тортіптің болмауы;

-        мекеме үжымында колайлы моральдық-психологиялық ахуалдың болмауы, басшынын іс жүзінде үжымды «жақын» жэне «бөтен» деп бөлуі;

- мекеме басшысынын және лауазымды түлғалардың нормативтік-кұқыктык кұжаттар талаптарының, нұсқауларды, хаттамалық шешімдерді, жогары тұрған ұйымдардың ұсыныстарын елеп-ескермеуі.

Жіберілген бұзушылықтардың жоғарыда көрсетілген себептері мекеменің лауазымды тұлғаларының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауына ықпал етеді.

 


Жұмыс тәртібі

дүйсенбі - жұма: 9:00 – 13:00,
14:30 - 18:30

 

Сұрақ - жауап

Сіз бізге сұрақтарыңызбен келе аласыз

Толық   Онан әрі..